052-2226699 חייגו לייעוץ ראשוני חינם או שלחו פניה מהירה:

למכירה משק חקלאי כפר מונאש

למכירה משק חקלאי מכינוס נכסים

> >
משק בכפר מונאש למכירה -פרטים במשרד .
הזמנה להציע הצעות לרכישת נחלה בכפר מונש הח"מ מציעים למכירה נחלה חקלאית מפוצלת מס' 21 הכוללת חלקה א' בדרך הפרחים ידועה כחלקה 21 בגוש 8415 בשטח 827,4 מ"ר עליה בנויים בית מגורים +שלד בניה בשטח 250 מ"ר , המשכה מגרש בדרך הרימון בשטח 740 מ"ר עליו בנוי בית מגורים וידוע כחלקה 77 בגוש 8416 וכן חלקות חקלאיות ב' , ג' ו – ד' בשטח של כ – 20 דונם. על המציעים ובאחריותם לבדוק את מצבו המשפטי והפיזי של הנכס המוצע. הצעות בכתב יש להעביר למשרדי הח"מ עד ליום עד ליום: 01.03.2017 בשעה: 00:13 בצרוף המחאה בנקאית לפקודת מי מעוה"ד בשיעור %10 מגובה ההצעה. ההמחאה תחולט כפיצוי מוסכם במקרה ומציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו. נוסח ההסכם עליו יידרש המציע לחתום מצוי במשרד הח"מ לעיון המציע. יתרת התשלום תשולם תוך 30 יום מיום אישור ההסכם ע"י ביהמ"ש. אין הח"מ מתחייבים למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה יותר או בכלל ושומרים על זכותם לנהל תחרות בין המציעים. המכירה כפופה לאישור ביהמ"ש. ניתן לראות את הנכס בתאום טלפוני עם משרד הח"מ. לפרטים נוספים ניתן להתקשר למשרד הח"מ
לטלפון שלהלן. רונית (תל-צור) לב-רן, עו"ד ככר העצמאות 4 ,נתניה 09-8825216 טל
שרון סגל , עו"ד מרח' גיבורי ישראל 24 ,נתניה 09-3732001

תגובות הוסף תגובה

דירוג מאמר: